@@edit

عایق های الاستومری حرارتی و برودتی

@@description

عایق های الاستومری حرارتی و برودتی

/%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%8A/

یکی از موارد بسیار مهم در ساخت ساختمان استفاده از عایق مناسب است. این عایق باید متناسب با شرایط محیط انتخاب شود. به عنوان مثال برای شهرهایی با دمای پایین و یا بالا باید از عایق های حرارتی و برودتی استفاده شود. این در حالیست که عدم استفاده از عایق در شهر هایی با دمای خیلی پایین و بالا بعدا...

جستجو نتیجه ای نداشت.